Eylül 15, 2021

Edebiyat dizisinden yeni kitap: Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe Belâgat

ile admin

“Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe Belâgat – Eski Türk edebiyatı Çalışmaları XV” kitabı Klasik Yayınları’ndan çıktı. 

Kitabı yayına Hatice Aynır, Müjan Çakır, Hanife Koncu ve Ali Emre Özyıldırım hazırladı. 

GİRİŞ
Ali Emre Özyıldırım Türkçe’nin belagati, belagatin Türkçesi

I: ESERLER
Kâzım Yetiş Türkçe’de belâgat kitaplarının çerçevesi 
Osman Horata Klasik belâgatte kelam estetiğinin temel ilkeleri 
Sooyong Kim Bir süreklilik ve çevrilebilirlik poetikasına hakikat: Ankaravf’nin Mifthâhu’l-Belâga isimli eseri 
Ali Emre Özyıldırım Üsküdarlı Ahmed Âsım’ın matbû ve meçhul Ferîde Çevirisi Redîfe’si ve belâgat bağlamında medrese-Türkçe bağları üzerine 
Furkan Öztürk Ta’lîm-i Edebiyyât ekseninde seci ve buna ait tartışmalar

II: TABİRLER
Berat Açıl İ’câzın tezahürü olarak mu’cize: Klasik Türk şiirinin estetik gayesi  
Derya Adalar Subaşı Arap lisanında dünden bugüne hakîkat-mecâz münasebeti: tarihi art plan bağlamında mecaza dayalı edebi sanatlara ve günümüz dilbilimindeki izdüşümlerine bakış 
Mücahit Kaçar-Bahadır Güneş Belâgat tabirleri yerine kullanılan tabirlere dâir  
Ayşe Yıldız Belâgat kitaplan ve mensur metinler ışığında Türk edebiyatında murassa seciye bakış 
Mustafa Kılıç Türkçe belâgat kitaplarında terminoloji sorunu: tazmîn örneği

III: METİNLER
Benedek Peri On altıncı yüzyıl klasik Türk edebiyatında “merdâne” gazeller ve belâgat  
Benedek Peri “Merdāne” ghazals and rhetoric in 16th century Turkish classical poetry
Ahmet Tanyıldız Hakîkat ile mecâz ortasında şiir kavramlannın mana dünyasına tasavvufî bir katkı: Şerefüddîn Hüseyn-i Tebrizî’nin Reşfü’l-Elhâz’ı (tercüme-dizin)
Christiane Czygan Tercihler ve gözardı edilenler: Muhibbî Dîvânı’nın Hamburg Nüshası’ndaki belâgat hünerleri 

Kaynak:haber7