Kasım 26, 2021

Tekasür Suresinin anlamı ve okunuşu! Tekasür Suresinin fazileti ve önemi nedir?

ile admin

Tekasür Mühleti, Kur’an-ı Kerim’in 102. müddetidir. 8 ayetten oluşur.

Takasür müddeti, Kevser Sûresi’nden sonra, Mâûn Sûresi’nden evvel Mekke’de inmiştir. Mühlet ismini 1. âyette geçen ve “çokluk yarışı, çoklukla övünme” anlamlarına gelen tekâsür sözünden almıştır. “Elhâküm” ve “Makbûre” isimleriyle de anılmaktadır. Sûrede insanların, hayatın aldatıcı taraflarıyla meşgul olmalarından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve âhiret hallerinden kelam edilmektedir.

TEKASÜR MÜDDETİ DİNLE

Bu müddette mal-servet-saman, çoluk çocuk, şöhret âile efradı akraba üzere maddî şeylerle öğünen kimselerin Cehennem ateşini görecekleri ve ona yaslanıp girecekleri bildiriliyor. İnsanoğlunun bütün elindeki ni”metlerden hesab vereceği duyuruluyor. Mühletin meâlinden de anlaşıldığı üzre, bütün gerçekleri en keskin bir halde, insanın kendi lisanıyla tasdik edeceği bir usulde gerçekleşeceğini haber vermektedir.  Akıllı beşerler, mal-mülk, evlâdü ıyâl-hısım akraba çokluğuyla boş yere oyalanamaz. Akıllı kimseler, Allâh’a yarayacak iyi, elverişli işler peşinde koşarlar. Aksi halde kabire girer. O denli girer ki eli boş girer. Kabirlere ziyâret demek bu demektir.

TEKASÜR MÜDDETİNİN ARAPÇA OKUNUŞU


Bismillahirrahmanirrahim

1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümülmekabir
3- Kella sevfe ta’lemun
4- Sümme kella sevfe ta’lemun
5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn
6- Le teravünnelcehıym
7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn
8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

TEKASÜR MÜDDETİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle

1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,
2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!
3- O denli değil, ileride bileceksiniz!
4- Sonra yeniden o denli değil, ileride bileceksiniz!
5- O denli değil, kesin olarak bilseniz,
6- Andolsun ki, cehennemi kesinlikle göreceksiniz!
7- Sonra yeniden andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!
8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

TEKASÜR MÜDDETİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Pazartesi ve çarşamba günü 40 kere tekasür müddetini okuyan bireye ummadığı yerden BOL RIZIK KAZANIR.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Tekasür mühletini okumaya devam eden kişi manevi alemde ‘şükrü eda eden’ diye isimlendirilir.“

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir defa Ashabına buyurdu ki: “sizin herbiriniz her gün 1.000 ayet okumayaz mı?” buyurdu. Onlar (Radıyallahü Anhüm): “Buna kimin gücü kâfi ya Resulallah?” dediklerinde, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Sizin biriniz Tekasur mühletini okumaya kadir değil midir?” buyurdu.

Başka bir rivayete nazaran;

Her gün okuyan kabir azabından emin olur.
Tam ve yarım baş ağrıları için Tekasür müddetinin ikindi namazından sonra okunması çok yararlıdır.
Her gün okuyan, İlahi hoşnutluğa mazhar olur; işleri açılır, karı artar.
Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde üç kez okunur.
Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, kendisine dünyada verilen nimetlerden ötürü hesaba çekilmez.
Bir kişi, yağmur yağarken oturup orta vermeksizin 7 defa bu sureyi okursa, Allah’u Teala o kimseye hesapsız sevap verir.

TEKASÜR MÜDDETİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Bu Müddetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:
1- Mukatil ve Kelbî şöyle dedi: 
“Bu müddet Kureyş’ten iki kabile hakkında indi, Abdi Menaf ve Sehm Oğullan. Bu iki kabile ortasında uyuşmazlık, münakaşa vardı, Hangisinde efendi ve onurlular çok diye her iki tarafın efendilerini ve şereflilerini saydılar. Abd-i Menaf Oğulları.: 
“Biz efendiler bakımından daha çoğuz ve güç bakımından daha güçlü­yüz, sayı bakımından daha fazlayız” dediler. Sehm Oğulları da birebir şeyleri söylediler. Ancak Abd-i Menaf Oğulları daha fazla geldiler. Sonra dediler ki: 
“Ölülerimizi de saya­lım.” Nihayet ölüleri ziyaret ettiler ve ölülerini saydılar. Bu sefer de Sehm Oğulları fazla geldiler. Zira onlar Cahiliyye Bölümü’nde sayı bakımından daha çok idiler,” Bu âyet de bu sebepten ötürü indirildi.
Bu rivayete nazaran müddet mekkîdir.
2- Katade şöyle dedi: 
“Bu müddet Museviler hakkında inmiştir. Museviler dedi ki: 
“Biz falan oğullarından daha fazlayız. Falan oğulları da falan oğullarından daha çoktur.” Böylelikle onları bu çoklukla ilgili iddialaşma, ölünceye kadar meşgul etti ve ölünceye ka­dar sapıtlıktaki bu halleri de devam etti.
3- İbni Ebi Hatim, İbni Büreyde’den “Sizi çoklukla böbürleniş oyaladı.” aye­ti (1. ayet) hakkında rivayet etti ve dedi ki: 
“Bu mühlet Ensar kabilelerinden ikisi hakkında inmiştir. Beni Harise ve Beni Haris. Çoklukla övünüp böbürlendiler. Birisi: 
“Sizde falan oğlu falan gibisi var mı?” dedi. Başkaları de birebirini söy­lediler. Evvel yaşayanlar hakkında konuştular. Sonra da: 
“Haydi kabirlere gi­delim,” dediler. İki kümeden birisi kabirlere işaret ederek 
“sizde şu falan ve şu falan üzere var mı?” dedi Oburu de birebirini yaptı. Allah Tealâ: “Sizi çoklukla bö­bürleniş oyaladı, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.” ayetlerini indirdi. 
Buna nazaran Müddet Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur.
4- Ali’den (r.a.):İbnu Cerîr anlattı:
“Biz, Tekasür: 102/1-3 ayetleri indirilinceye kadar, kabir azabından kuşku ederdik. Ayetler kabir azabı hakkında indirildi.” 
5- Ahmet, Müslim, Tirmizi ve Nesai, Abdullah b. eş-Şihhir’den şöyle de­diğini rivayet etti: Rasulullah (s.a.)’ın yanına vardım. Şöyle diyordu: 
“Sizi çoklukla böbürleniş oyaladı.” Ademoğlu malım malım, der. Senin yiyip tü­kettiğin, giyip eskittiğin yahut sadaka verip elinden çıkardığından diğer malın var mı ki?” 
6- Müslim, Sahih’inde Ebu Hureyre(r.a.)’den rivayet etti. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
“Kul malım malım der. Halbuki onun malından üç şeyi vardır: Yiyip tükettiği, giyip eskitiği yahut sadaka verip elinden çıkardığı. Bunun dışındaki gidicidir, insanlara terk edilecektir.”

Kaynak:haber7